LATA 2010-2014

Uchwały Rady Gminy Rutki

Lata 2010-2014

 Lp.

Nr uchwały

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1.

1/I/10

2 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rutki

Plik PDF

2.

2/I/10

2 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rutki

Plik PDF

3.

3/II/10

6 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rutki

Plik PDF

4.

4/II/10

6 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Plik PDF

5.

5/II/10

6 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowej

Plik PDF

6.

6/II/10

6 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury

Plik PDF

7.

7/II/10

6 grudnia 2010 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Transportu

Plik PDF

8.

8/II/10

6 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

9.

9/III/10

20 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Plik PDF

10.

 10/III/10

 20 grudnia 2010 r.

 

Plik PDF

11.

 11/III/10

 20 grudnia 2010 r.

 

Plik PDF

12.

12/III/10

20 grudnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w skład Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin

Plik PDF

13.

13/III/10

20 grudnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

Plik PDF

14.

14/III/10

20 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

15.

15/III/10

20 grudnia 2010 r.

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

16.

16/IV/10

30 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015

Plik PDF

17.

17/IV/10

30 grudnia 2010 r.

W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Plik PDF

18.

18/IV/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

19.

19/IV/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu gminy Rutki na 2011 rok

Plik PDF

20.

20/IV/10

30 grudnia 2010 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2011 rok

Plik PDF

21.

21/V/11

14 lutego 2011 r.

w sprawie odwołania ławnika

Plik PDF

22.

22/V/11

14 lutego 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia ceny za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Narew” w Grądach Woniecko

Plik PDF

23.

23/V/11

14 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014

Plik PDF

24.

24/V/11

14 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Plik PDF

25.

25/V/11

14 lutego 2011 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Rutki do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Plik PDF

26.

26/V/11

14 lutego 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Plik PDF

27.

27/VI/11

21 marca 2011 r.

w sprawie funduszu sołeckiego

Plik PDF

28.

28/VI/11

21 marca 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka na terenie gminy Rutki

Plik PDF

29.

29/VI/11

21 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Plik PDF

30.

30/VII/11

11 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rutki na lata 2011-2020

Plik PDF

31.

31/VIII/11

11 kwietnia 2011 r.

W sprawie przyjęcia Gminnego Sytemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Rutki na lata 2011-2015

Plik PDF

32.

 32/VIII/11

 11 kwietnia 2011 r.

 

Plik PDF

33.

33/VIII/11

11 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Plik PDF

34.

34/VIII/11

24 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Plik PDF

35.

35/VIII/11

24 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2010 rok

Plik PDF

36.

36/VIII/11

24 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatków

Plik PDF

37.

37/VIII/11

24 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Plik PDF

38.

38/VIII/11

24 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

39.

39/IX/11

11 sierpnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutki

Plik PDF

40.

40/IX/11

11 sierpnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki

Plik PDF

41.

41/IX/11

11 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Plik PDF

42.

42/IX/11

11 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko

Plik PDF

43.

43/X/11

19 października 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

44.

44/X/11

19 października 2011 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Plik PDF

45.

45/X/11

19 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Plik PDF

46.

46/X/11

19 października 2011 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, cz. II - administracja samorządowa”

Plik PDF

47.

47/X/11

19 października 2011 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rutki

Plik PDF

48.

48/X/11

19 października 2011 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rutki

Plik PDF

49.

49/XI/11

28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dotyczących dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Plik PDF

50.

50/XI/11

28 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku

Plik PDF

51.

51/XI/11

28 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2011-2014

Plik PDF

52.

52/XI/11

28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Plik PDF

53.

53/XI/11

28 listopada 2011 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Plik PDF

54.

54/XII/11

22 grudnia 2011 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Rutki

Plik PDF

55.

55/XII/11

22 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatków

Plik PDF

56.

56/XII/11

22 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku

Plik PDF

57.

57/XIII/11

30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku

Plik PDF

58.

58/XIII/11

30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015

Plik PDF

59.

59/XIII/11

30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2012

Plik PDF

60.

60/XIII/11

30 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015

Plik PDF

61.

61/XIV/12

28 marca 2012 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Plik PDF

62.

62/XIV/12

28 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

63.

63/XIV/12

28 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Plik PDF

64.

64/XIV/12

28 marca 2012 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2012 rok

Plik PDF

65.

65/XIV/12

28 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia ceny za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Narew” w Grądach Woniecko

Plik PDF

66.

66/XIV/12

28 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

67.

67/XIV/12

28 marca 2012 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Rutki do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Plik PDF

68.

68/XIV/12

28 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Plik PDF

69.

69/XIV/12

28 marca 2012 r.

w sprawie funduszu sołeckiego

Plik PDF

70.

70/XV/12

27 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2011 rok

Plik PDF

71.

71/XV/12

27 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2011 rok

Plik PDF

72.

72/XV/12

27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

73.

73/XV/12

27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015

Plik PDF

74.

74/XV/12

27 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Rutki

Plik PDF

75.

75/XV/12

27 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

76.

76/XV/12

27 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki

Plik PDF

77.

77/XV/12

27 czerwca 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400kV Narew - Ostrołęka (docelowo Narew -Łomża 400kV) na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

78.

78/XVI/12

28 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rutkach

Plik PDF

79.

79/XVI/12

28 września 2012 r.

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

Plik PDF

80.

80/XVI/12

28 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

81.

81/XVI/12

28 września 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalinówka-Wielobory

Plik PDF

82.

82/XVI/12

28 września 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kossaki-Falki

Plik PDF

83.

83/XVI/12

28 września 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Śliwowo-Łopienite

Plik PDF

84.

84/XVI/12

28 września 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zambrzyce-Króle

Plik PDF

85.

85/XVI/12

28 września 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

86.

86/XVI/12

28 września 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

87.

87/XVII/12

29 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Plik PDF

88.

88/XVII/12

29 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

89.

89/XVII/12

29 października 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

90.

90/XVII/12

29 października 2012 r.

w sprawie miany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

91.

91/XVII/12

29 października 2012 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Plik PDF

92.

92/XVII/12

29 października 2012 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Plik PDF

93.

93/XVII/12

29 października 2012 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2013 rok

Plik PDF

94.

94/XVIII/12

30 listopada 2012 r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Gospodarki Komunalnej i Transportu

Plik PDF

95.

95/XVIII/12

30 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

96.

96/XVIII/12

30 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy rutki na lata 2012-2015

Plik PDF

97.

97/XVIII/12

30 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skup żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Rutki

Plik PDF

98.

98/XIX/12

20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2012 rok

Plik PDF

99.

99/XIX/12

20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2012-2015

Plik PDF

100.

100/XIX/12

20 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Rutki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Plik PDF

101.

101/XIX/12

20 grudnia 2012 r.

w sprawie statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

Plik PDF

102.

102/XIX/12

20 grudnia 2012 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zambrowie

Plik PDF

 

103.

103/XX/12

31 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016

Plik PDF

104.

104/XX/12

31 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013

Plik PDF

105.

105/XX/12

31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu

Plik PDF

106.

106/XX/12

31 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015

Plik PDF

107.

107/XX/12

31 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

108. 108/XX/12 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Plik PDF
109. 109/XX/12 31 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plik PDF
110. 110/XX/12 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plik PDF
111. 111/XX/12 31 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Plik PDF
112. 112/XX1/13 4 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013 Plik PDF
113. 113/XXI/13 4 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016 Plik PDF
114. 114/XXI/13 4 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Rutki Plik PDF
115. 115/XXI/13 4 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2013 r. Plik PDF
116. 116/XXI/13 4 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ceny za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Narew" w Grądach-Woniecko Plik PDF
117. 117/XXI/13 4 marca 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego Plik PDF
118. 118/XXI/13 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności Plik PDF
119. 119/XXI/13 4 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rutki na lata 2013-2015 Plik PDF
120. 120/XXII/13 12 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o.

 

Plik PDF

121. 121/XXII/13 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013

Plik PDF

122. 122/XXIII/13 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013  Plik PDF
123. 123/XXIII/13 26 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2013 rok Plik PDF
124. 124/XXIII/13 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki Plik PDF
125. 125/XXIII/13 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Rutki do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałania 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Plik PDF
126. 126/XXIV/13 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013 Plik PDF
127. 127/XXIV/13 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rutkach Plik PDF
128.
129.
130.
131.
132.
133. 133/XXVI/13 13 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013 Plik PDF
134. 134/XXVI/13 13 września 2013 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formule posiłku przyznawaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Plik PDF
135. 135/XXVI/13 13 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Plik PDF
136. 136/XXVI/13 13 września 2013 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej Plik PDF
137. 137/XXVII/13 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013 Plik PDF
138. 138/XXVII/13 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok Plik PDF
139. 139/XXVII/13 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Plik PDF
140. 140/XXVII/13 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej Plik PDF
141. 141/XXVII/13 30 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych Plik PDF
142. 142/XXVII/13 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Plik PDF
143. 143/XXVII/13 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Rutki Plik PDF
144. 144/XXVII/13 30 października 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2014 rok Plik PDF
145. 145/XXVII/13 30 października 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony Plik PDF
146. 146/XXVII/13 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Plik PDF
147. 147/XXVIII/13 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013 Plik PDF
148. 148/XXVIII/13 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2013-2016 Plik PDF
149. 149/XXVIII/13 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalinówka - Wielobory Plik PDF
150. 150/XXVIII/13 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przedstrzennego dla części miejscowości Kossaki - Falki Plik PDF
151. 151/XXVIII/13 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Śliwowo - Łopienite Plik PDF
152. 20 grudnia 2013 r. Plik PDF
153. 153/XXVIII/13 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rutki Plik PDF
154. 154/XXVIII/13 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Rutki Plik PDF
155. 155/XXIX/13 31 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Plik PDF
156. 156/XXIX/13 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Rutki na lata 2014-2017 Plik PDF
157. 157/XXIX/13 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014 Plik PDF
158. 158/XXIX/13 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2013 Plik PDF
159. 159/XXIX/13 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015 Plik PDF
160. 160/XXX/14 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014 Plik PDF
161. 161/XXX/14 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017 Plik PDF
162. 162/XXX/14 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-201 Plik PDF
163. 163/XXX/14 10 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego  Plik PDF
164. 164/XXX/14 10 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2014 r. Plik PDF
165. 165/XXX/14 10 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki Plik PDF
166. 166/XXX/14 10 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Plik PDF
167. 167/XXX/14 10 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Plik PDF
168. 168/XXX/14 10 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz określenia warunków odpłatności w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Plik PDF
169. 169/XXX/14 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Plik PDF
170. 170/XXXI/14 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej Plik PDF
171. 171/XXXI/14 31 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego Plik PDF
172. 172/XXXI/14 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zambrowskiego Plik PDF
173. 173/XXXII/14 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014 Plik PDF
174. 174/XXXII/14 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017 Plik PDF
175. 175/XXXII/14 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójta Gminy Rutki za 2013 rok Plik PDF
176. 176/XXXII/14 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Plik PDF
177. 177/XXXII/14 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki Plik PDF
178. 178/XXXIII/14 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014 Plik PDF
179. 179/XXXIII/14 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Plik PDF
180. 180/XXXIV/14 15 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014 Plik PDF
181. 181/XXXIV/14 15 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017 Plik PDF
182. 182/XXXIV/14 15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Plik PDF
183. 183/XXXIV/14 15 września 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra" Plik PDF
184. 184/XXXIV/14 15 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej Plik PDF
185. 185/XXV/14 31 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2014 Plik PDF
186. 186/XXV/14 31 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017 Plik PDF
187. 187/XXV/14 31 października 2014 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach Plik PDF
188. 188/XXV/14 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok Plik PDF
189. 189/XXV/14 31 października 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Rutki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Plik PDF
190. 190/XXV/14 31 października 2014 r. w sprawie podatków od środków transportowych Plik PDF
191. 191/XXV/14 31 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Plik PDF
192. 192/XXV/14 31 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2015 rok Plik PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2017-06-20

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-06-04

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-06-20

Rejestr zmian